صفحه اصلی درباره مرکزدرباره سرآمدتماس با ماپیوندهاوب شاپ سرآمدمحصولات و خدمان
 

مشخصات نشریه
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات
بهره وری و منابع انسانی
مدیر مسئول: سید مسعود همایونفر
سردبیر: بهروز دری
مدیر داخلی:
 فاطمه خادمی
ترتیب انتشار: دو ماهنامه 
شماره انتشار: شماره شانزدهم
فهرست مطالب
نشریه منابع انسانی
(شماره شانزدهم)
نشریه منابع انسانی
(شماره هجدهم)
نشریه منابع انسانی
(شماره هفدهم)
نشریه منابع انسانی
(شماره پانزدهم)

نشریه منابع انسانی
(شماره چهاردهم)

< صفحه قبل  1 از 4  صفحه بعد >